Doelstelling
project

De doelstelling van het project TKI RIRA is bevordering van:

  1. Bij elkaar brengen van vraag en aanbod van warmte en koude in een gebied;
  2. Stimuleren van verduurzaming van gebouwen;
  3. Samenwerking tussen stakeholders op een gestructureerde wijze;
  4. Behalen van schaalvoordelen in het gebied;
  5. Stimuleren van investeringen die uitwisseling van warmte en koude mogelijk maken;
  6. Vergroten van de financierbaarheid van investeringen;
  7. Inzicht in de gewenste rol van stakeholders, waaronder overheden.

Waarom dit project?
Het nieuw te ontwerpen warmte- en koudenet stelt vastgoed eigenaren in de gelegenheid om te verduurzamen op warmtegebied. Maatschappelijk gezien wordt duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. Mensen wonen en werken graag in duurzame gebouwen. Ook de wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid wordt steeds strenger. Ook zorgt een warmtenet op jaarbasis voor een flinke vermindering van de CO2 uitstoot voor de gebouwen die nu nog gas gebruiken als primaire energiebron voor de verwarming en tapwater.

Door deelname aan het warmtenet voldoen vastgoedeigenaren aan de toekomstige wetgeving. Bovendien biedt het warmtenet een mooie kans voor het grootste bedrijventerrein van Nederland om zich te profileren op gebied van duurzaamheid.

Masterplan open warmte en koude net
Ons doel/missie is om een Masterplan te ontwikkelen voor een “Open” warmte en koudenet, een onderscheidende waardepropositie waarmee de vastgoedeigenaren in het gebied onderling warmte en koude kunnen uitwisselen en daarmee ook invulling kunnen geven aan hun eigen verduurzamingsambities en zich daarmee ook conformeren aan de eisen die de Gemeente Amsterdam voorschrijft.

Om het project te laten slagen willen we een collectief gedragen warmtenet ontwikkelen. Dit betekent dat we uit willen gaan van de wensen en behoeften van de verhuurders en huurders om te komen tot een systeem waar mensen echt wat aan hebben. Om het draagvlak onder verschillende stakeholders vast te stellen, gebruiken we de design thinking methode.