Nieuws

6 oktober 2020

Presentaties RiRa klankbordgroep 22 september 2020

Op dinsdag 22 september 2020 organiseerde het RiRa project een klankbord bijeenkomst in Amsterdam. Doel van deze bijeenkomst was onze resultaten tot nu toe te delen en feedback op te halen bij stakeholders ten aanzien van een collectief gedragen aanpak voor gebruik van datacenter restwarmte in Amstel III. Gemeente, netwerkbedrijven, energieleveranciers en vertegenwoordigers van warmtecoöperatieven waren hierbij aanwezig.

U kunt hieronder de RiRa presentatie downloaden en de presentatie (Zin en onzin van de nieuwe warmtewet) van gastspreker Prof. Dr. Annelies Huygen bekijken.

25 juni 2020

Samenwerken in kleinschalige gebiedsaanpak versnelt benutting datacenter-restwarmte Amsterdam Amstel III

Het RiRa-project onderzoekt de kansen voor samenwerking en economische levensvatbaarheid van verschillende alternatieven voor benutting van duurzame restwarmte uit datacenters in Amsterdam Amstel III. Dit is het gebied tussen de Johan Cruijff Arena en het Amsterdam UMC-AMC. RiRa is geïnspireerd door de kamerbrief van Minister Wiebes van 20 december 2019 die een gewenste systeemwijziging in de Warmtewet beschrijft. Een van de doelen is om enerzijds benutting van (rest)warmtebronnen te bevorderen en anderzijds kleinschalige gebiedsaanpak te faciliteren. Daarnaast heeft op 31 maart jongstleden de gemeente Amsterdam haar Transitievisie Warmte voor inspraak vrijgegeven, waarin voor Amstel III een hoge temperatuur warmtenet als optie is aangemerkt.

De aanpak van RiRa biedt een duurzaam alternatief voor het gebied Amstel III en Arenapoort die de toepassing van restwarmte van datacenters als restwarmtebron mogelijk kan maken. Door het transformatiegebied Amsterdam Amstel III in te delen in kleinere overzichtelijke warmtekavels van ca.100 ha, is het voor vastgoedpartijen en warmtebedrijven mogelijk om daarbinnen doelmatiger tot samenwerking te komen. Deze samenwerking kan dan uitmonden in een collectief warmte/koudesysteem dat voldoende duurzame bronwarmte levert voor een of meerdere warmtekavels.

De eerste resultaten van het onderzoek naar benutting van restwarmte van datacenters in Amstel III zijn positief. Het consortium sprak hiertoe vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars en constateerde interesse in het gebruik van restwarmte. In Amstel III worden veel kantoren omgebouwd naar of vervangen door woningen en worden kantoren gemoderniseerd en aangepast aan de huidige wensen van de gebruikers.

Daarnaast stelt de gemeente Amsterdam nieuwe eisen aan het energiegebruik: nieuwbouwwoningen en -kantoren mogen niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. Ook bestaande kantoren die herontwikkeld worden, zouden versneld van het gas af kunnen, o.a. door benutting van datacenter restwarmte. Deze wordt bij het datacenter uitgekoppeld (in plaats van aan de buitenlucht afgegeven) en via een warmtedistributienet en warmtepompen geleverd aan gebouwen in het gebied terwijl WKO’s de koude leveren. Dit kan in verschillende technische uitwerkingen met elk hun specifieke eigenschappen. Inzet van datacenter restwarmte helpt gebouwen om aan de nieuwe BENG-eisen te voldoen én verlaagt de CO2 uitstoot in het gebied.

Dergelijke kleinschalige warmtenetten hebben de toekomst. Het RiRa project stelt voor het gebied Amstel III in vier of vijf warmtekavels op te knippen. En per kavel te bekijken of bij vastgoedpartijen voldoende interesse is om de restwarmte van verschillende datacenters van Equinix in het gebied af te gaan nemen. Dat kan leiden tot nieuwe vormen van samenwerking in de energietransitie tussen vastgoedeigenaren, warmtebedrijven en datacenters.

Ook de gemeente Amsterdam heeft in een klankbordgroep meegedacht met het onderzoek over de diverse scenario’s als het gaat om beleid en de ondergrond.

De gemeente is momenteel aan het beoordelen welke de meest passende rol voor haar is om partijen die warmte leveren en vragen bij elkaar te brengen. In de nieuwe Transitievisie Warmte van Amsterdam is het nieuwe beleid ten aanzien van uitbreiding van warmtenetten en de benutting van datacenter restwarmte terecht gekomen. Daarbij houdt de gemeente zoveel als mogelijk rekening met betaalbaarheid. Hieronder verstaat de gemeente twee dingen: de laagste maatschappelijke kosten en de laagste kosten voor de eindgebruiker.

Het RiRa project nodigt nu vastgoedpartijen en bedrijven in de warmteketen uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. Om zo samen een masterplan te formuleren en een van de meest duurzame wijken van Amsterdam te realiseren. Gebaseerd op de eerste positieve bevindingen van RiRa kunnen we gezamenlijk met een breed draagvlak een duurzaam warmte- en koudevoorziening organiseren.

Noot voor redactie:

RiRa staat voor Ruimte voor Initiatieven in duurzame warmte door Retrofitten: Gebied Amstel III. Het RiRa project heeft tot doel bij te dragen aan de bevordering van het gebruik van restwarmte van datacenters door het opstellen van een Masterplan in Amstel III. Hierbij wordt ook de energieambitie van de gemeente Amsterdam gefaciliteerd. Bovendien vormt het een leidraad voor de bedrijven in het gebied om aan de BENG-eisen van de overheid te voldoen. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland — Topsector Energie. Het consortium dat dit onderzoek uitvoert bestaat uit Escoplan, Equinix, Greenvis, de Hogeschool van Amsterdam, Huygen en VillaVille Sustainable Developments.